SalSalsvilkår

Innleiing

Dette kjøpet er regulert av standard salsvilkår for forbrukarkjøp av varer over Internett. Forbrukarkjøp over internett blir hovudsakleg regulert av avtalelova, forbrukarkjøpslova, marknadsføringslova, angrerettlova og ehandelslova, og desse lovane gir forbrukaren ufråvikelege rettar. Lovane er tilgjengeleg på www.lovdata.no. Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståast som noka avgrensing i dei lovfesta rettane, men oppstiller dei viktigaste rettane for partane og pliktar for handelen.

Salsvilkåra er utarbeidde og anbefalte av Forbrukartilsynet. For ei betre forståing av desse salsvilkåra, sjå Forbrukartilsynets rettleier.

 

1. Avtalen

Avtalen består av desse salsvilkåra, opplysningar gitt i bestillingsløysinga og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningane, går det som særskilt er avtalt mellom partane føre, så framt det ikkje strid mot ufråvikeleg lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovføresegner som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

 

2. Partane

Selgar er:

Huldrafjell AS

Lønningsåsen 27,

5417 Stord

rebekka@huldrafjell.no

Tlf: 971 70 135, 

Orgnr. 922085552 , 

og blir kalla i det følgjande som seljar/seljaren.

Kjøpar er den forbrukaren som gjer bestillingen, og blir kalla i det følgjande som  kjøper/kjøparen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tenester er den totale prisen kjøpar skal betala. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnadar. Ytterlegare kostnader som seljar før kjøpet ikkje har informert om, skal kjøpar ikkje bera.

4. Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når kjøparan har sendt sin bestilling til seljaren.

Avtalen er likevel ikkje bindande viss det har stått skrive- eller tastefeil i tilbodet frå seljaren i bestillingsløysinga i nettbutikken eller i kjøpar si bestilling, og den annan part innsåg eller burde ha innsett at det gjaldt ein slik feil.

5. Betalinga

Seljeren kan krevja betaling for varer frå det tidspunktet ho blir send frå seljaren til kjøparen.

Dersom kjøparen brukar kredittkort eller debetkort ved betaling, kan seljaren reservera kjøpesummen på kortet ved bestilling. Korta blir belasta same dag som vara blir sendt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøparen utskrive ved sending av vara. Betalingsfristen kjem fram av fakturaen og er på minimum 14 dagar frå mottak.

Kjøparar under 18 år kan ikkje betala med etterfølgande faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøparen, eller representanten hans, har overtatt vara.

Viss ikkje leveringstidspunkt kjem fram av bestillingsløysinga, skal seljaren levera vara til kjøpar utan unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestillinga frå kunden. Vara skal leverast hos kjøparen med mindre anna er særskild avtalt mellom partane.

7. Risikoen for vara

Risikoen for vara går over på kjøpar når han, eller representanten hans, har fått vara levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt frå angrerett, kan kjøparen angra kjøpet av vara i samsvar med angrerettloven.

Kjøparen må gi seljar melding om bruk av angreretten innan 14 dagar frå fristen byrjar å gå. I fristen blir alle kalenderdagar inkludert. Dersom fristen endar på ein laurdag, heilagdag eller høgtidsdag blir fristen forlenga til næraste virkedag.

Angrefristen blir sett på som overhalde dersom melding er send før utløpet av fristen. Kjøpar har bevisbyrden for at angreretten er vorte gjort gjeldande, og meldinga bør derfor skje skriftleg (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen byrjar å gå:

Ved kjøp av einskildståande varer vil angrefristen gå frå dagen etter vara(ne) er mottatt.
Blir ein selt eit abonnement, eller inneber avtalen regelmessig levering av identiske varer, går fristen frå dagen etter første sending er mottatt.
Består kjøpet av fleire leveransar, vil angrefristen gå frå dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen blir utvida til 12 månadar etter utløpet av den opphavlege fristen dersom seljar ikkje før avtaleinngåinga opplyser om at det gjeld angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarande gjeld ved manglande opplysning om vilkår, tidsfristar og fremgangsmåte for å nytta angreretten. Sørger den næringsdrivande for å gi opplysningane i løpet av desse 12 månadene, går angrefristen ut likevel 14 dagar etter den dagen kjøparen mottok opplysningane.

Ved bruk av angreretten må vara leverast tilbake til seljaren utan unødig opphald og seinast 14 dagar frå melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøpar dekker dei direkte kostnadene ved å returnera vara, med mindre anna er avtalt eller seljar har late vere å opplysa om at kjøpar skal dekka returkostnadene. Seljaren kan ikkje fastsetja gebyr for bruken til kjøparen av angreretten.

Kjøpar kan prøva eller testa vara på ein forsvarleg måte for å fastslå arten til vara, eigenskapar og funksjon, utan at angreretten fell bort. Dersom prøving eller test av vara går utover kva som er forsvarleg og nødvendig, kan kjøparen bli ansvarleg for eventuell redusert verdi på vara.

Seljaren er forplikta til å tilbakebetala kjøpesummen til kjøparen utan unødig opphald, og seinast 14 dagar frå seljaren fekk melding om avgjerda til kjøparen om å nytta angreretten. Seljar har rett til å halda tilbake betalinga til han har mottatt vara frå kjøparen, eller til kjøpar har lagt fram dokumentasjon for at vara er send tilbake.

9. Forseinking og manglande levering - kjøparen sine rettar og frist for å melda krav

Dersom seljaren ikkje leverer vara eller leverer for seint i samsvar med avtalen mellom partane, og dette ikkje skuldast kjøparen eller forhold på kjøparens side, kan kjøparen i samsvar med reglane i kapittelet i forbrukarkjøpslova 5 etter omstenda halda kjøpesummen tilbake, krevja oppfyllelse, heva avtalen og/eller krevja erstatning frå seljaren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldinga av bevisomsyn vera skriftleg (til dømes e-post).

Oppfyllelse

Kjøpar kan halda fast på kjøpet og krevja oppfyllelse frå seljar. Kjøpar kan likevel ikkje krevja oppfyllelse dersom det gjeld ein hindring som seljaren ikkje kan overvinna, eller dersom oppfyllelse vil medføra ein så stor ulempe eller kostnad for seljar at det står i vesentleg misforhold til interessa til kjøparen i at seljaren oppfyller. Skulle vanskane falla bort innan rimeleg tid, kan kjøpar likevel krevja oppfyllelse.

Kjøparen taper retten sin til å krevja oppfyllelse om han eller ho ventar urimeleg lenge med å fremma kravet.

Heving

Dersom seljaren ikkje leverer vara på leveringstidspunktet, skal kjøparen oppfordra seljar til å levera innan ein rimeleg tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom seljar ikkje leverer vara innan tilleggsfristen, kan kjøparen heva kjøpet.

Kjøpar kan likevel heva kjøpet umiddelbart viss seljar nektar å levera vara. Tilsvarande gjeld dersom levering til avtalt tid var avgjerande for inngåinga av avtalen, eller dersom kjøparen har underretta seljar om at leveringstidspunktet er avgjerande.

Blir tingen levert etter tilleggsfristen forbrukaren har sett eller etter leveringstidspunktet som var avgjerande for inngåinga av avtalen, må krav om heving gjerast gjeldande innan rimeleg tid etter at kjøparen fekk vita om leveringa.

 

Erstatning

Kjøparen kan krevja erstatning for lidt tap som følgje av forseinkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren godtgjer at forseinkinga skuldast hindring utanføre kontrollen til seljar som ikkje med rimeleg framferd kunne vorte tatt i betraktning på avtaletida, unngått, eller overvunne følgja av.

 

10. Mangel ved vara - rettane og reklamasjonsfristen for kjøparen

Viss det gjeld ein mangel ved vara må kjøpar innan rimeleg tid etter at den vart oppdaga eller burde ha vorte oppdaga, gi seljar melding om at han eller ho vil påkalla seg mangelen. Kjøpar har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innan 2 mnd. frå mangelen vart oppdaga eller burde vorte oppdaga. Reklamasjon kan skje seinast to år etter at kjøpar overtok vara. Dersom vara eller delar av han er meint å vara vesentleg lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom vara har ein mangel og dette ikkje skuldast kjøparen eller forhold på kjøparen si side, kan kjøparen i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 6 etter omstenda halda kjøpesummen tilbake, velja mellom retting og omlevering, krevja prisavslag, krevja avtalen heva og/eller krevja erstatning  frå seljaren.

Reklamasjon til seljaren bør skje skriftleg.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velja mellom å krevja mangelen retta eller levering av tilsvarande ting. Seljar kan likevel motsetja seg kravet til kjøparen dersom gjennomføringa av kravet er umogleg eller valdar seljaren urimelege kostnadar. Retting eller omlevering skal gjerast innan rimeleg tid. Seljar har i utgangspunktet ikkje rett til å gjera meir enn to avhjelpsforsøk for same mangel.

Prisavslag

Kjøpar kan krevja eit passande prisavslag dersom vara ikkje blir retta eller omlevert. Dette inneber at forholdet mellom nedsett og avtalt pris svarer til forholdet mellom verdien av tingen i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlege grunnar taler for det, kan prisavslaget i staden setjast lik det mangelen betyr for kjøparen.

Heving

Dersom vara ikkje er retta eller omlevert, kan kjøparen òg heva kjøpet når mangelen ikkje er uvesentleg.

11. Rettane til seljaren ved kjøparens mishald

Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller resten av pliktene etter avtalen eller lova, og dette ikkje skuldast seljaren eller forhold på seljarens side, kan seljaren i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 9 etter omstenda halda vara tilbake, krevja oppfyllelse av avtalen, krevja avtalen heva samt krevja erstatning frå kjøparen. Seljaren vil òg etter omstenda kunna krevja renter ved forseinka betaling, inkassogebyr og eit rimeleg gebyr ved uavhenta varer.

Oppfyllelse

Seljer kan halda fast på kjøpet og krevja at kjøparen betaler kjøpesummen. Er vara ikkje levert, taper seljaren sin rett dersom han ventar urimeleg lenge med å fremma kravet.

Heving

Seljar kan heva avtalen dersom det gjeld vesentleg betalingsmisleghald eller anna vesentleg misleghald frå kjøparen si side. Seljar kan likevel ikkje heva dersom heile kjøpesummen er betalt. Fastset seljar ein rimeleg tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøparen ikkje betaler innan denne fristen, kan seljar heva kjøpet.

Renter ved forseinka betaling/inkassogebyr

Dersom kjøparen ikkje betaler kjøpesummen i samsvar med avtalen, kan seljar krevja renter av kjøpesummen etter forseinkingsrentelova. Ved manglande betaling kan kravet, etter føregåande varsel, bli sendt. Kjøper kan då bli halde ansvarleg for gebyr etter inkassolova.

Gebyr ved uavhenta ikkje-forskotsbetalte varer

Dersom kjøparen lèt vera å henta ubetalte varer, kan seljar belasta kjøpar med eit gebyr. Gebyret skal maksimalt dekka det faktiske utlegget til seljaren for å levera vara til kjøparen. Eit slikt gebyr kan ikkje belastast kjøparar under 18 år.

 

12. Garanti

Garanti som blir gitt av seljaren eller produsenten, gir kjøparen rettar i tillegg til dei kjøparen allereie har etter ufråvikeleg lovgivning. Ein garanti inneber dermed ingen avgrensingar i retten kjøparen har til reklamasjon og krav ved forseinking eller manglar etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysningar

Ansvarleg for innsamla personopplysningar er seljar. Med mindre kjøparen samtykker til noko anna, kan seljaren, i tråd med personopplysningslova, berre innhenta og lagra dei personopplysningane som er nødvendig for at seljaren skal kunna gjennomføra forpliktingane etter avtalen. Personopplysningane til kjøparen vil berre bli utleverte til andre viss det er nødvendig for at seljar skal få gjennomført avtalen med kjøparen, eller i lovfesta tilfelle.

14. Konfliktløysing

Klagar blir retta til seljar innan rimeleg tid, jf. punkt 9 og 10. Partane skal freista å løysa eventuelle tvistar med godvilje. Dersom dette ikkje lukkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukarrådet for mekling. Forbrukarrådet er tilgjengeleg  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.